sow共1篇

sow(英文单词)-时尚资讯

sow(英文单词)

sow,英文单词,音标是:美[soʊ;saʊ];英[səʊ;saʊ]。动词、名词,作动词时译为“播种;散布;使密布;播种”,作名词时译为“母猪”。单词释义双解释义v.(动词)/nvt. & vi. 播(种),...
10天前
2611